عناوین مقالات منتشر شده در مجلات قبلی

(در حال گردآوری)

 

مجله شماره 3 زمستان 1391
اعتیاد جنسی؛ چالش حل نشده -
بررسي چارچوب فرآيند انتخاب دوركاري و آثار آن بر ترافيك -
مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی ویژه کودکان -
سقط جنین، تنگنای اخلاقی حرفه مددکاری اجتماعی -
حمایت اجتماعی و تاثیر آن بر پیشگیری از عود مصرف ممواد مخدر -
رابطه بین رسانه‌های جمعی و چرخش ارزش‌های فرهنگی -
شیوع اعتیاد به اینترنت -
مددکاری اجتماعی در بیمارستان -

مجله شماره 2 پاییز 1391
مددکاری اجتماعی و پست مدرنیسم -
بررسی بسامد خوراک زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها -
تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تکنیک ها و فنون تئاتر موزیکال بر ایجاد نشاط در دانش آموزان ابتدایی -
استفاده ازنظریه دلبستگی در فرزند خواندگی موفق کودکان -
عوامل موثر بر سلامت اجتماعی کودکان در انتظار اجرای حکم -
مقايسه عملكرد خانواده هاي نوجوانان بزهكار كانون اصلاح و تربيت و نوجوانان عادي 12 تا 18 ساله شهر تهران -
مقایسه رفتار کودکان مراکز شبانه‌روزی خصوصی و دولتی شهر تهران -
مشکلات گرمخانه های شهرداری تهران -

مجله شماره 1 تابستان 1391
- عوامل موثر بر سلامت عمومي و كيفيت زندگي زنان نابارور
- ویژگی های فردی، خانوادگی و فرهنگی دختران فراری
- نقش عوامل موثر در پیشگیری و کاهش اعتیاد
- خشونت علیه زنان در خانواده
- بررسی وضعیت سرمايه اجتماعي و فعاليت شهروندی
- رابطه بین کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده با مشخصات فردی و خانوادگی آنان


سری گذشته:

مجله شماره 1
-  سیر تحول مفهوم رفاه اجتماعی، دکتر محمد تقی جغتایی
-  مراحل و فرایندهای بهبودافراد معتاددر روان درمانی، دکتر سعید شاملو
-  دیدگاه مددکاری اجتماعی ستیر در باره خانواده درمانی، دکتر تقی دوست قرین
-  روش تحلیل انتقادی و کاربرد آن در تعیین میزان خطر، گمشل(ترجمه: فریده همتی)
-  عوامل زمینه ساز جذب مشارکت جوانان در امور اجتماعی، دکتر احمد به پژوه
-  تحولات اجتماعی و نقش مددکاری اجتماعی، دکتر علی اسدی
-  همسر گزینی و ازدواج افراد با محدودیت حسی- حرکتی، دکتر علی رضا کلدی
-   نمونه ای از یک کار مددکاری اجتماعی(گزارش کیس)
-  آموزش مددکاری اجتماعی در هندوستان

مجله شماره 2
در حال گردآوری و تکمیل...

مجله شماره 3
در حال گردآوری و تکمیل...

مجله شماره 4
-  استفاده از ادبیات آسیا برای آموزش مددکاراد اجتماعی، علی اصغر پاکدل سلطانی
-  توسعه پایدار، چالشها و راهبردها، علی حاج یوسفی
-  وضعیت فقر و مسایل ناشی از آن، مصطفی اقلیما
-  مسایل اجتماعی و کاربرد مددکاری اجتماعی در پیشگیری اولیه از اعتیاد، حبیب آقابخشی
-  عوامل اجتماعی بیماری، حسین عاملی رضایی
-  شیوه ارایه خدمات مددکاری اجتماعی قضایی در انگلستان، تقی دوست قرین
-  برنامه کارورزی در کشور سوید، میر کیهان مدیر زاده
-  واژگان برنامه ریزی اجتماعی، علی حاج یوسفی
-  مددکاری اجتماعی در دانشگاه پنسیلوانیا

مجله شماره 5
-  نظامهاي اقتصادي و رفاه اجتماعي، دكتر حسين عظيمي
-  تحقيقات  در رفاه اجتماعي، تقي ناصر شريعتي
-  توسعه و رفاه اجتماعي، دكتر علي حاج يوسفي
-  رفاه اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي، دكتر پرويز پيران
-  سلامت و رفاه  اجتماعي، دكتر حسين ملك افضلي
-  نيروي انساني در رفاه اجتماعي، محمد رضا احمدي
- جايگاه نهادهاي خدمات اجتماعي درتحقق اهداف  رفاه اجتماعي، حسين انواري
- رفاه اجتماعي درمتون اسلامي،  دكتر محسن كديور
- سازماندهي رفاه اجتماعي، دكترمهدي طالب
- نگرش سيستمي به رفاه اجتماعي، دكتر منوچهر محسني

مجله شماره 6
- پدیده حاشیه نشینی، دکترعلی حاج یوسفی
-  حقوق کودکان بانیازهای ویژه، دکترسید جلال صدر السادات
-  عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان دختر، حسین حاج بابایی، مصطفی اقلیما، غنچه راهب
-  کار با قربانیان، منیرا لسادات میر بها
-  گوش سپاری درمانگرانه در تاریخ شفا بخشی...، استانلی و جکسون ترجمه فرهاد هژیر
-  نگرشی بر مفهوم امنیت ملی و تحولات آن، مصطفی اقلیما
-  نگرشی بر مفهوم کیفیت زندگی و اجزا ی آن، دکتراحمد اشرف
  -واژگان برنامه ریزی اجتماعی، دکترعلی حاج یوسفی

مجله شماره 7
-  عوامل موثر در بازگشت زنان آسیب دیده به مراکز...، مصطفی اقلیما
-  عوامل موثر بر فرار دختران، فاطمه زواره ای
-  انحراف ، جرم و پیشگیری از آن، دکترعلی رضا کلدی
-  تاثیر کارکرد شبانه روزیها بر تحصیل دانش آموزان(فرزندان)، زهرا حصاری، امیر محمود حریرچی،علی رضا کلدی
-  عوامل شخصی و خانوادگی موثر بر باز گشت معتادان بهبود یافته
-  گوش سپاری همدلانه، استانی جکسون (ترجمه فرهاد هژیر)
-  مروری بر سیر توانبخشی حرفه ای در جهان، ستاره قهاری
-  به کارگیری افراد دارای محدودیت شدید یادگیری در استرالیا، شهریار پروانه
-  واژگان برنامه ریزی اجتماعی، علی حاج یوسفی

مجله شماره 8
-  آموزش‌ مداوم راهي‌ براي ارتقاي كيفيت‌ زندگي‌و رفاه‌ اجتماعي، دكترصغري‌ابراهيمي‌قوام‌
-  درآمدي بر رفاه اجتماعي در اسلام، فاضل بهرامي
-  امنيت‌ انساني زيرساخت‌ سلامت‌ اجتماعي، دكترمحمدزاهدي‌اصل‌
-  سرمايه اجتماعي مفاهيم اصلي و چارچوب نظري، دكتر مريم شريفيان ثاني
-  سخن دبير علمي سمپوزيم رفاه اجتماعي، علي اصغر پاكدل سلطاني 
-  كيفيت زندگي و راهبردهاي اصلاحي، دكتر علي حاج يوسفي
-  نقش قانون در سلامت جامعه، دكتر محسن فرشاد يكتا

مجله شماره 9
-  بررسي پديده خشونت در خانواده هاي پدر معتاد، رضا جواديان،حسين حاج بابايي،دكتر حسن پاشا شريفي،دكتر مصطفي اقليما
-  گروه شناسي نان خشكي‌هاي غير مجاز افغان، مستقر در جنوب شرقي تهران (مطالعه موردي 1380) اكبر بخشي‌نيا، علي اصغر پاكدل سلطاني ، دكتر حبيب آقابخشي
- درهم تنيدگي مسائل جامعه اي و آسيب هاي اجتماعي، دكتر حبيب آقابخشي
- مهاجرت وتحرک اجتماعی، (مطالعه موردي شهر آزادشهر77-1376)، محمد رضا گنجيري
- مقايسه دانش‌آموزان رشته‌هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني مراكز پيش‌دانشگاهي منطقه دو تهران از نظر توانايي حل مسأله، كبري قوامي گيوي، دكتر حسن پاشا شريفي،دكتر مصطفي اقليما ، دكتر امير محمود حريرچي
- بررسی اثرات آموزشی و پرورشی مهد کودک ها، حسین حاج بابایی
- واژگان برنامه ریزی توسعه اجتماعی، دکتر علی حاج یوسفی

مجله شماره 10 و 11
- آمایش سرزمین مفهوم و رويكردها، دکتر علی حاج یوسفی
-  بررسي پديده ايدز و پيامدهاي رواني – اجتماعي و (نقش مددكاري اجتماعي)،  دكتر مصطفي اقليما، 
-  زن در گذرگاه تاريخ ايران ، فاطمه زواره‌اي
-  خوشونت خانگی و سو مصرف مواد مخدر،سید رضا جوادیان
-  رهنمودهايي در زمينه آموزش شهروندي دموكراتيك بر اساس حقوق و مسئوليتهاي شهروندي، اقتباس از دکتر سید جلال صدر السادات و لیلا صدر السادات
-  بررسي مشكلات اجتماعي خانوادگي و رواني مادران همراه كودكان بستري در بيمارستان قلب وعوامل موثر بر آن.، فاطمه امامي هاشمي، دكتر حسن پاشا شريفي ،دكتر حبيب آقابخشي
-  بررسي عوامل موثر بر موفقيت افراد داراي معلوليت جسمي – حركتي (جامعه معلولين ايران 1379)، فرشته طلوعي، دكترحبيب  آقابخشي، حسين عاملي رضايي

مجله شماره 12 و13
-  ارزشيابي در حرفه مددكاري اجتماعي، دكتر جلال صدرالسادات ، حسين حاج بابايي
-  آمايش سرزمين (پژوهشي درباره  سرزمين)، دكترعلي حاج يوسفي
-  واژه گان برنامه ريزي و توسعه اجتماعي، دكتر علي حاج يوسفي دانشيار گروه آموزشي مددكاري اجتماعي
-  مفهوم جامعه سالم ،آسيبهاي اجتماعي و سلامت اجتماعی، حسين حاج بابايي
-  آسيب شناسي اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهرمشهد، حميده عادليان راسي، دكتر علي حاج يوسفي ، حسين حاج بابايي
-  مـــــردم شنـــاسي مددكاري اجتماعي، مهشيد سالاري
-  بررسي نگرش مردم منطقه هيجده تهران نسبت به نگهداري دختران فراري در مراكز بهزيستي، فريبا درخشان نيا،دكتر مصطفي اقليما ، دكتر امير محمود حريرچي
-  همزباني(زبان مشترك) همسران و رضايت از زندگی، نسرين ملايی، حسين حاج بابايي، دكترحسن پاشا شريفي

مجله شماره 14
-  ارزشــيابي در حـرفة مـددكـاري (2)، دكتر سيدجلال صدرالسادات و حسين حاج بابايي
-  تحقيق كيفی، دكتر سوسن سر خوش
-  رابطه شيوه هاي ابراز محبت به همسر با ويژگيهاي شخصي و دموگرافيك خانواده، نسرين زحمتكش، حسين حاج بابايي ، حسن پاشا شريفي
-  شيوه پژوهش موردي و كاربرد آن در مددكاري اجتماعي، غنچه راهب
-  ضرورت آموزش مداوم نيروي انساني مراكز توانبخشي : مطالعه اي درشهر تهران، دكتر عليرضا كلدی
-  عوامل موثر بر امنيت اجتماعي زنان شاغل متاهل در دو محيط كار و خانواده در مراكز حمايتي معاونت امور اجتماعي بهزيستي شهر تهران، دكتر مصطفي اقليما . دكتر حسن پاشا شريفي.   مريم منافي ملايوسفي
-  بررسي مقايسه‌اي عزت نفس در دانش‌آموزان عادي و نابينا، دكتر سوزان امامي ‌پور  ، دكتر حسن شمس اسفندآباد، دكتر سيد جلال صدرالسادات
-  واژگان برنامه ريزي و توسعه اجتماعي، دكتر علي حاج يوسفي
-  یادي از استاد دكتر حسين عظيمی

مجله شماره 15
در حال گردآوری و تکمیل

شماره 16 و 17
- بررسی وضعیت زندگی باز ماندگان زلزله بم، دکتر سید اکبر بیان زاده، دکتر یدا.. اسلامی، دکتر عزت ا... سام آر ام، دکتر ستاره فروزان، دکتر مسطفی اقلیما.
- ارزشیابی در حرفه مددکاری اجتماعی، سید جلال صدر السادات، حسین حاج بابایی
- مقایسه توانایی استرگوز دهانی کودکان کم شنوا و عادی 11-18 ساله، مرتضی فرازی، اعظم ریوندی، عارفه سمنانی
- آسیب شناسی اصلاحات، مصطفی اقلیما
- مقایسه رشایت شغلی زنان با مردان، سودابه بیک لیک، حسین حاج بابایی، مصطفی اقلیما
- خشونت علیه زنان در جهان، لطیف جعفری
- واژگان عملی روش طرح و برنامه ریزی پروژه، دکتر حسین جزایری
- بررسی ارتباط بین اجزا سطوح و ابعاد ساختار اعتماد ملی، داود بهزاد، سید جلال صدر السادات، علی رضا کلدی
- بررسی پایایی و اعتبارمقیاس تجدیدنظر شده اعتیاد(مک اندرو)، حسین آفاقی
- نقش باز آموزی اسنادی بر سبک های اسنادی زوج های ناسازگار و افزایش رضامندی زناشویی آنان،سید جلال یونسی، علی اکبر رضاخو، اشرف اسادات موسوی، سید جلال صدر السادات
- بررسی مقایسه ای میزان اضطراب مادران کودکان عقب مانده ذهنی با مادران کودکان عادی، سعد ال.. دارابی
- واژگان برنامه ریزی، علی حاج یوسفی

مجله شماره 18 و 19
- به بهانه انتخابات نظام پزشکی، دکترایرج فاضل
- عوامل زمینه ساز فرار دختران از خانه، دکترسید محمود میر زمانی
- مداخله کاردرمانی کودکان جنگ زده، دکترسیما نوحی
- استفاده از دانش روانشناسی اجتماعی در درمان و توانبخشی، دکتراحمد عبدالهی،دکتر سید جلال صدر السادات
- مواد مخدر چالشها و تهدیدها..، معصومه معارف وند
- مقایسه میزان پرخاشگری نوجوانان معلول جسمی حرکتی با نوجوانان عادی، عباس داور منش، منصوره خلجی
- مقایسه اختلالات روانی دانش آموزان، سید هادی معتمدی،یدا...نیکیان، علی رضا دهستانی
- رابطه سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی و جنسیت دانش آموزان دبیرستانی، حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامی پور، سید جلال صدر السادات
- رفتارپرخاشگرانه در بیماران روانی نوجوان(دید گاه بالینی تحولی)، حامد برماس
- واژگان برنامه ریزی، علی حاج یوسفی

مجله شماره 20
در حال گردآوری و تکمیل...

مجله شماره 21
- تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی بر مشکلات اجتماعی و روانی بیماران کرونری قلب پس از عمل جراحی، حسین حاج بابایی، امیر محمودحریرچی، اذن ال...آذرگشسب، زهرا میر محسنی
- سبب شناسی، نشانه ها و تشخیص اختلالات رشدی فراگیر، سید جلال صدرالسادات، لیلا صدرالسادات
- ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی کودکان خیابانی، علی حاج یوسفی، حسین حاج بابایی، الهام شریفی
- عوامل موثر بر گرایش و رفتار های وندالیستی جوانان، علی رضا کلدی، معصومه عمو زاده خلیلی
- رابطه وضعیت حمایت های اجتماعی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی، مصطفی اقلیما، غنچه راهب، فرزانه امیر یزدانی
- نفش و اهمیت سازگاری دانش آموزان نا بینا و عوامل موثر بر آن، مسعود گلچین
- تاثیر وابستگی دارویی بر توافق زوجینی، حسین یحیی زاده
- پژوهش کیفی در علوم اجتماعی، الهام رحمت آبادی
- واژگان برنامه ریزی اجتماعی، علی حاج یوسفی 

مجله شماره 22
- ميزان اعمال مديريت راهبردی وعوامل موثر برآن در سازمان های غير دولتی زنان فعال در بخش خدمات حمايتی، رضاببری،دکتر اميرمحمود حريرچی،دکترحسن پاشاشريفی،دکترحبيب آقابخشی
- روند رشد آسيبهاي اجتماعي استان خراسان   براساس موقعيت جغرافيايي طي سالهاي 82-76 ، رمضانعلي قادري
- تاثير زنداني بودن پدر  بر رفتارهاي اجتماعي-سازشي فرزندان،حسن پاشاشريفي، حسين حاج بابايي، نازآفرين معروفي
- رابطه بين ساختار قدرت در خانواده با سلامت رواني زنان معلم دورة ابتدائي و متوسطه شيراز، دكتر باقر ثنائي ذاكر، دكتر پروين كديور،فرحناز شفيعي سروستاني
- رابطه فرسودگي شغلي کارکنان بانک ملي آذربايجان شرقي با کارکردهاي خانواده، دکترمصطفي اقليما، ناهيد گلي زاده
- كليدهاي موفقيت براي دانشجويان تازه وارد، دكتر محمد رضا كرامتي
- نظريه " نقش ميانجي " در مددكاري اجتماعي، دکترحبيب آقابخشي، ناهيد نوبخت
- تحلیل وضعیت آسیب دیدگان زلزله بم در شش ماهه اول، دکتر سید جلال صدرالسادات ، دکتر علیرضا کلدی
- يادي از استاد، (به مناسبت يكصدمين سال تولد زنده ياد استاد دكتر غلامحسين صديقي بينيانگذار دانش جامعه شناسي در ايران)

مجله شماره 23
-  ارزيابي ، آموزش و درمان اختلالات رشدي فراگير، دکترسيد جلال صدرالسادات، و ليلا صدرالسادات، حسين حاج بابايي
-  آگاهي،‌ نگرش و رفتار مادران نسبت به كودك آزاري، دکترحبيب آقا بخشي،دکتر محمود حريرچي، فاطمه جنگروي
-  رابطه دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی سالمندان با سلامت عمومی انان در شهر تهران، دکترعليرضا کلدی،دکتر احمد علی اکبری کامرانی، غلامرضا اذری، سيما قاسمی
-  زنانگي ومردانگي :ساختاري از كليشه، زهرازارع
-  سنجش در مددکاری گروهی برنامه عملیاتی سنجش برای گروه های توسعه، معصومه معارف وند
-  فرهنگ سازماني و رضايت شغلي، سيدجواد ايرانبان ‘فاطمه بمبئي‌رو
- تاثير يادگيري از طريق همياري بر تقويت مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان، محمد رضاكرامتي، ولي اله فرزاد،  بهرام محسن پور، سيدحسن علم الهدي

مجله شماره 24
- تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری فردی دختران دانشجو، امیر محمود حریرچی، علی عسکری، لیلی میر ویسی
- پدیده حاسیه نشینی(علل و راه بردها)، علی حاج یوسفی،مریم خلیلی عراقی، محمد آزادی
- مشکلات کودکان دارای سندرم دان از دیدگاه مادران، طلعت الهیاری
- نگرش دانش آموزان مقطع دبیرستان نسبت به مواد مخدر، رحمت اله امیر احمدی، هادی معتمدی، حسین فکرآزاد
- درآمدی بر رویکردهای نظری و تعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی، علی ربانی خوراسگانی، مسعود کیانپور
- عوامل موثر بر کیفیت آموزش کارورزی، میرکیهان مدیرزاده
- همسر کشی(بر اساس تنگناهای خانوادگی و قانونی)، علی رضا کلدی، حسین حاج بابایی، نارنین کیانی فرد
- واژگان برنامه ریزی اجتماعی، علی حاج یوسفی

مجله شماره 25
-  کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های  گوارشی در شهرستان رشت، فریبرز منصور قناعی، آبتین حیدرزاده، ریحانه جعفرشاد، فرحنازجوکار، سیده پرند نبی زاده، آتوسا اعتضادی
-  عوامل و موانع فرهنگی اجتماعی ازدواج مجدد افرادهمسر از دست داده، عليرضا كلدي، مهناز عابدي،طاهره فرج اله زاده
- رابطة بين شيوه‌هاي فرزندپروري والدين و راهبردهاي مقابله با استرس فرزندان، سیدرضا جوادیان، نرگس اکبری، سیده مریم بهزادمنش
-  تاثير استفاده از خدمات مشاوره در افزايش كيفيت زندگي  افراد کم بینا و نابینا شهر تهران، طلعت اللهیاری، الهام ایرانمنش
-  رابطه جو سازماني با ميزان تعارض معلمان مدارس ابتدايي، محمدرضا کرامتي، اشرف لازمي، فاطمه ملبوسي
-  مصاحبه‌ گروهي، نهال‌ رياضي
-  مقایسه رضایت خانوادگی و سلامت روان زنان شاغل در دو بخش پروازی و غیر پروازی شرکت هواپیمائی "هما"، سید احمد حسینی، منیرالسادات میر بهاء، سونا محسنی
-  ويژگيهاي طبيعي؛ اقتصادي اجتماعي و جغرافيايي منطقه زاگرس مركزي (طرح توسعه)، علي حاج يوسفي